Συνολικός Προϋπολογισμός 495.000 ευρώ

Ένα νέο σημαντικό έργο πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα με τίτλο «”Τεχνικά – ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου νέου Αργυρίου –  όρια νομού – γέφυρα Αυλακίου” συνολικού προϋπολογισμού 495.000 ευρώ. Το έργο αφορά την συντήρηση και κατασκευή ασφαλτόστρωσης του δρόμου Νέου Αργυρίου – Όρια Νομού – Γέφυρα Αυλακίου προς Αργύρι, στις Π.Ε. Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν σε δύο τμήματα της παραπάνω οδού. Το πρώτο τμήμα βρίσκεται εντός των ορίων της Π.Ε. Καρδίτσας, έχει μήκος 1.300μ. και αποτελεί τμήμα της επαρχιακής οδού «Γέφυρα Κοράκου – Αργύρι προς Ραπτόπουλο», από τη Γέφυρα Αυλακίου προς Αργύρι. Το δεύτερο τμήμα αφορά σε τσιμενταρισμένη οδό μήκους 800 μέτρων περίπου και πλάτους 5,00 μ το οποίο βρίσκεται στη ΔΕ Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας. Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι: οδοστρωσία σε δύο στρώσεις με κατάλληλο θραυστό υλικό   κατασκευή ερεισμάτων και κρασπεδόρειθρων ασφαλτόστρωση της οδού   αντικατάσταση 3 σωληνωτών οχετών από πλαστικούς σωλήνεςοριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της οδού. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες.Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,