Οκτάμηνες προσλήψεις χειριστών κάνει ο Δήμος Καρπενησίου

2530

Έως 28 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Σε νέες προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, καθώς οι ανάγκες του κατά τους χειμερινούς μήνες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι Ν. Ευρυτανίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.
– 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Διαμορφωτής Γαιών- Γκρέιντερ) στο Δήμο Καρπενησίου
– 1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας-Φορτωτής) στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων (Αγία Τριάδα) Ν. Ευρυτανίας
Και οι δύο θέσεις θα έχουν διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Φ.Φουρλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2237 3 50044).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, ήτοι από 17/1/2019 έως και 28/1/2019.