Συνολική δαπάνη 410.340

Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης» Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων. 

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 1 Μαρτίου 2019 για το ποσό των 410.340,61€ με ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του αναδόχου Λ. Κίτσιος ΑΤΕ και προθεσμία περαίωσης του έργου 450 ημέρες. Η Οικονομική Επιτροπή έκρινε απαραίτητες  συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις για την έντεχνη κατασκευή της εργολαβίας συνολικής  δαπάνης 410.340,61€ με ΦΠΑ και κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης. Ο 1ος  ΑΠΕ συντάσσεται: 1.Για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων που προέκυψαν από την 1η και 2η αναλυτική επιμέτρηση αλλά και την προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την άρτια αποπεράτωση της συγκεκριμένης εργολαβίας. Το επιπλέον ποσό που απαιτείται από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν αλλά και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν για την ορθή αποπεράτωση του  έργου καλύπτεται από τα απρόβλεπτα. 2.Για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες σύμφωνα με το 1οΠΚΤΜΝΕ που κρίθηκαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ύστερα από εντολές της Υπηρεσίας, και οι οποίες δεν προβλέπονταν στο συμβατικό τιμολόγιο. Οι (13) δεκατρείς νέες εργασίες που τιμολογούνται με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.