Ο Σύλλογος Βραγγιανών ιδρύει λαογραφικό μουσείο στα Βραγγιανά

3530

Την απόφαση να ιδρύσει και να λειτουργήσει λαογραφικό μουσείο έλαβε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βραγγιανών Ευρυτανίας «Αναστάσιος Γόρδιος». Ο εν λόγω Σύλλογος ζήτησε μάλιστα από τον Δήμο Αγράφων την παραχώρηση χώρου για την στέγαση του μουσείου. Με την 25-2-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας σχολικής αίθουσας του κτιρίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Βραγγιανών, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βραγγιανών Ευρυτανίας «Αναστάσιος Γόρδιος», με την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων όρων. Οι όροι σχετίζονται με την χρήση του ακινήτου ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου και χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν θα επιτραπεί η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγράφων. Ο πολιτιστικός σύλλογος θα έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου. Επιπλέον, οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, θα βαρύνει τον πολιτιστικό σύλλογο.
Ακόμη μετά την λήξη της παραχώρησης, ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε. Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο, ενώ η μη έγκαιρη πληρωμή τους θα συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης. Ο Σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές για την διεξαγωγή αυτών, κατάλληλα διαμορφωμένο. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης. Τέλος, οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.