Την αυτοδίκαιη παράταση, από την λήξη τους και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των επτά (7) διοριστέων της 3Κ/2018 Προκήρυξης «Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ» στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας Προκήρυξης  αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων. Συγκεκριμένα, η θητεία των λόγω συμβασιούχων έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2019 και θα λάβουν παράταση κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της εν λόγω Προκήρυξης και έχει προσληφθεί από το Δήμο Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας. Η ανανέωση αυτή αφορά τους Καψάλη Πέτρο ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, Στερόπουλο Κων/νο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου, Κοτρώνα Κων/νο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου, Μάκκα Αθανάσιο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Τσιριμώκο Μιλτιάδη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου και Κολλημένο Αθανάσιο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)», στον οποίο έχει εγγραφεί το ποσό των 58.850,00 ευρώ, και με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)», στον οποίο έχει εγγραφεί το ποσό των 15.554,15 ευρώ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αγράφων του οικονομικού έτους 2019.