Παρατείνει τις συμβάσεις εποχικού προσωπικού ο Δήμος Αγράφων.

2012

Παρατείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης εννέα συμβασιούχων στο Δήμο Αγράφων. Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου, ο Δήμος παρατείνει για ένα (1) μήνα την προηγούμενη απόφασή του σε εννέα (9) συμβασιούχους ΥΕ Εργατών με κωδικό θέσης 101 βάσει της 3860/29-05-2018 ανακοίνωσης του Δήμου Αγράφων.

Με την από 29-05-2018 πρόσληψη δέκα (10) ατόμων που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων, καλύφθηκαν ανάγκες πυρασφάλειας –πυροπροστασίας του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αγράφων, Θεόδωρος Μπαμπαλής, αφού έλαβε υπόψη την από 13-9-18 βεβαίωση πιστώσεων του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών, αποφάσισε να παρατείνει κατά ένα μήνα τις συμβάσεις των εννέα παραπάνω εργατών προκειμένου να είναι καλυμμένος ο Δήμος για έναν ακόμη μήνα στον τομέα πυροπροστασίας. Η καταβολή αποδοχών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύουν.