Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα Άγραφα

2250

 

Με ηλεκτρολογικό υλικό προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων και με την από 28-11-2018 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου, εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές και η ανάθεση του έργου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Αγράφων», ύστερα από πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων, στην Φέγγου Ειρήνη  και ΣΙΑ Α.Ε., με έδρα το Καρπενήσι, έναντι του ποσού των 3.601,04 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, και με σύνολο προσφοράς 4.465,29€. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα 20 ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.