Καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αγράφων για το έτος 2020. Με ισοσκελισμένα ποσά ξεκινά ο νέος προϋπολογισμός.

Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 14.048.178,29 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται έσοδα από κινητή και ακίνητη περιουσία, φόροι, εισφορές, δωρεές και κληρονομιές, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ποσού 3.533.526,53 ευρώ. Στο ίδιο ποσό των 14.048.178,29 ευρώ ανέρχονται και τα έξοδα του Δήμου στα οποία περιλαμβάνονται αμοιβές αιρετών και προσωπικού ποσού 5.560.876,68 ευρώ, δαπάνες αναλώσιμων,έργα και μελέτες έργων, ενώ ως αποθεματικό είναι το ποσό των 41.666,16 ευρώ.

Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίσει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμούστηνηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Σ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασήτου, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Εάν το σχέδιοπροϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία.Μετά τη λήψη της γνώμης του Παρατηρητηρίου ο προϋπολογισμός υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση του.