Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022 του Δήμου αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης. Οι δύο θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΠΕ καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ενώ η τρίτη θέση αφορά την ειδικότητα ΠΕ καθηγητής Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική φυσική αγωγή. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από τις  23 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 5 Ιανουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’όψιν κας Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας: 2237 3 50044). Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΔήμουΚαρπενησίου (http://www.karpenisi.gr).