Πρόσληψη πέντε ατόμων από τον Δήμο Καρπενησίου

0
1905

Στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου σύμφωνα με την 6-6-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης ατόμων για την κάλυψη καίριων αναγκών του Δήμου. Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή αφορά την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μ.Ε., ενός (1) ατόμου ειδικότητας ∆Ε Οδηγός Αυτοκινήτων και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι
Για τους Χειριστές:1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ. 3. Αντίγραφο Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας, Β’ Οµάδας ΜΕ 1.5 του Π.∆.113/2012 4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου 5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 6. Υπεύθυνη δήλωση
Για τους οδηγούς:1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ. 3. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 4. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους δεν έχει καταχωρηθεί επί του εντύπου της άδειας οδήγησης ο κοινοτικός αριθµός «95» 5. Αντίγραφο Τίτλου σπουδών 6. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού 7. Υπεύθυνη δήλωση
Για τους εργάτες Γενικών Καθηκόντων: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ. 3. Υπεύθυνη δήλωση