Τη δωρεάν παραχώρηση του τέως Δημοτικού Σχολείου Λογγιτσίου της Τ.Κ. Βούλπης στον Εκπολιτιστικό  Σύλλογο Απανταχού Λογγιτσιωτών Ευρυτανίας «παλιοκαρυά» αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Τ.Κ. Βούλπης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος με την παραχώρηση αυτή βοηθά τον Σύλλογο να καλύψει τις ανάγκες τους, ενώ παράλληλα το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του Συλλόγου, χωρίς να πραγματοποιούνται εμπορικές δραστηριότητες. Οι όροι που τέθηκαν είναι οι εξής: Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγράφων.

Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό σύλλογο. Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.

Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του. Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπραττόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης. Ο Σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές για την διεξαγωγή αυτών, κατάλληλα διαμορφωμένο, καθώς παράλληλα ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο και να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης.