Με απευθείας ανάθεση η προετοιμασία φακέλου Δήμου Καρπενησίου

Την απευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Πρόσκληση ΑΤ 10Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ)» αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία ανατέθηκε στον Δημοσθένη Μπαμπαλή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικός Εμπ. έναντι συνολικού ποσού 6.200,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.