Στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ και τα μέσα πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες Καρπενησίου

0
1623

Προϋπολογισμού 135.000 ευρώ
Δύο νέα έργα πρόκειται να υλοποιήσει σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 135.000 ευρώ. Αναλυτικότερα, το πρώτο πρόγραμμα έχει ως τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου» το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 94.240,00 €. Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. Για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Καρπενησίου και με δεδομένο ότι καμία σχολική μονάδα δεν έχει εγκεκριμένη πυροπροστασία ή έχει λήξει, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει ο Δήμος είναι 76.000 €. Το ποσό αφορά τα Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια, Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο και τα Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια. Σε περίπτωση που μετά την εκπόνηση των μελετών προκύψει προϋπολογισμός μεγαλύτερος από αυτόν που καλύπτει το Πρόγραμμα για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας η διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
Κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ
Το δεύτερο έργο που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έχει ως τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου» ως Δικαιούχου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 38.500,00€. Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόσκληση καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα. Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων. Συγκεκριμένα, 7.361 σχολικές μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των δήμων καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500 € για την κατασκευή χώρων υγιεινής. Για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου αντιστοιχούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2 ράμπες για ΑΜΕΑ και 2 WCΑΜΕΑ με συνολική τιμή 6.000 ευρώ, ενώ για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 10 ράμπες και 11 WC με συνολική τιμή 32.500 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αυτού για το Δήμο Καρπενησίου ανέρχεται στο ποσό των 38.500 ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, η διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.