Στη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων προχώρησε ο Δήμος Αγράφων η οποία θα αποτελείται από τη Σουλιώτη Χρυσούλα, Αντιδήμαρχο, Πρόεδρο, ένα δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, την Ντουφεκιά Χρυσούλα, υπάλληλο κέντρου κοινότητας, τον Παπαδήμο Γεώργιο, εκπρόσωπο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, την Έφη Καρυώτη, εκπρόσωπο πολιτιστικού συλλόγου, τον Μακρή Παναγιώτη του Δημητρίου,εμπειρογνώμων δημότη και τη Βασιλική Τάτση, εμπειρογνώμων δημότισσα. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς. Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης. Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα  της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης. Τα μέλη της Επιτροπής δε λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.