Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Τεχνικού του Προγράμματος προέβη ο Δήμος Καρπενησίου για το έτος 2022. Η οριστικοποίησή του θα πραγματοποιηθεί στη διαβούλευση που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2021.

Αναλυτικότερα, το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 καταρτίστηκε με δεδομένο το γεγονός ότι το εκάστοτε τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και αποτελεί τη βάση για τον Προγραμματισμό των ενεργειών για το εκάστοτε έτος, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου. Το προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα του 2022 αποτυπώνει τη διαρκή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, να διασφαλίσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της πόλης, να αντιμετωπίσει τοπικά προβλήματα καθημερινότητας.

Με βάση αυτά και με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, λόγω των μεγάλων περικοπών στα έσοδά του από τις κρατικές επιχορηγήσεις και λόγω των αναγκών και προτεραιοτήτων που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας covid 19, συντάχθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση, καθώς και άλλα που θα εκτελεστούν με κάθε είδους έσοδα. Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα νέων έργων για το 2022 ανέρχεται στο ποσό των  811.997,84  ευρώ (ΣΑΤΑ 2022 696.450,00, ΣΑΤΑ 2021 111.500,00€ και  19.047,84 Ανταποδοτικά Τέλη ΑΠΕ).

Προϋπολογισμός και έργα

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Καρπενησίου είναι 13.955.807,13 € αλλά το ποσό αυτό θα διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους με αναμορφώσεις που θα εγκριθούν μετά την ένταξη έργων που αναμένονται. Έχουν υποβληθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 12 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 15.692.490,00€, οι οποίες αφορούν δράσεις και έργα για ενεργειακή αναβάθμιση, περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων, επεξεργασία λυμάτων, αναπλάσεις, παιδικές χαρές, αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, αγροτική οδοποιία, αντισεισμική προστασία κλπ. και είναι σε διαδικασία αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.