Το έκτακτο προσωπικό στοίχισε 7.000 ευρώ στο Δήμο Αγράφων

2234

Όχι ιδιαίτερα μεγάλο το ποσό που δαπάνησε φέτος ο Δήμος Αγράφων για προσωπικό που θα κάλυπτε τις έκτακτες και εποχιακές ανάγκες του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό στις υπηρεσίες των Αγράφων. Οι ανάγκες κάλυψης έκτακτου προσωπικού για τεχνικές εργασίες, που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων του Δήμου Αγράφων στοίχισε επτά χιλιάδες ογδόντα εννέα και έντεκα (7.089,11) ευρώ. Με την 27-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου, εγκρίθηκε η πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2018 για Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.