Στα γραφεία της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, πραγματοποιήθηκαν οι
πρώτες συνεδριάσεις των Θεματικών Επιτροπών «Παιδείας και Νεολαίας»,
«Υγείας» και «Πολιτικής Προστασίας» με τη συμμετοχή τριών εκπροσώπων
του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, στις συνεδριάσεις συμμετείχαν η
Αντιδήμαρχος Σοφία Ζαλοκώστα, η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ Ευδοξία
Κονιαβίτη και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Σβερώνης, αντίστοιχα.
Τα Μέλη των Επιτροπών μέσα από τις τοποθετήσεις τους και την ιδιαίτερα
εποικοδομητική μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, έθεσαν το πλαίσιο
λειτουργίας και όρισαν το Πρόγραμμα Δράσης των εκάστοτε Επιτροπών.