Ποιες οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου

Αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. συζητούνται οι προτάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για συγκεκριμένες αλλαγές. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000κατοίκους και άνω, καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση.

Οι προτάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Ειδικότερα, το  Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ α’ Βαθμού Ν. Ευρυτανίαςσυντάσσεται 1.Υπέρ της διάσπασης του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τη δημιουργία ενός ακόμη τμήματος  «Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού και Αποχέτευσης»,διότι δεν υπάρχει καμιά συνάφεια του αντικειμένου της αποχέτευσης με εκείνο της συντήρησης του οδικού δικτύου. Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μάλιστα τόνισε ότι τόσο στο Τμήμα Ύδρευσης και Άρδευσης Κοινόχρηστων Χώρων και Χώρων Πρασίνου, όσο και στο Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού-Αποχέτευσης δεν μπορεί να προΐσταται υπάλληλος ΔΕ διότι δεν διαθέτει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Επιπλέον ο Δήμος Καρπενησίου έχει επενδύσει για τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού και έχει υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση για τον τηλεέλεγχο – τηλεμέτρηση της ύδρευσης τα οποία απαιτούν γνώσεις που δε διαθέτουν υπάλληλοι ΔΕ – όπως εξάλλου ανέφερε και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων – με κίνδυνο να μην είναι δυνατή η διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάζονται.2.Υπέρ της αναβάθμισης του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Οδικού Δικτύου. Επιπλέον το τμήμα θα αποτελείται από δυο γραφεία οπότε θα υπάρχει και ουσιαστικός λόγος μετατροπής του γραφείου πολιτικής προστασίας σε τμήμα. Ακόμη επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός παρεχόμενων υπηρεσιών και εξοπλισμού καθώς οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας και της συντήρησης οδικού δικτύου θα καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό και θα ελέγχονται από το ίδιο τμήμα. 3. Υπέρ της διάσπασης του Οικονομικού Τμήματος για τη δημιουργία Τμήματος (όχι αυτοτελούς) Αποθήκης και Προμηθειών στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού. 4.Υπέρ του προβαδίσματος των υπαλλήλων, αλλά μόνο για τα νέα Τμήματα, ενώ σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα Τμήματα και Αυτοτελή Τμήματα το προβάδισμα να είναι αντικείμενο επόμενης τροποποίησης του οργανισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να εξαιρείται το προβάδισμα των υπαλλήλων. 5.Υπέρ των οριζόμενων κατηγοριών και κλάδων των υπαλλήλων από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των νέων τμημάτων, σύμφωνα με την απόφασητου Δημοτικού Συμβουλίου.