Ορίστηκαν επιτροπές παραλαβής για δύο έργα του Δήμου Καρπενησίου

532
karpenissi

Στην οριστική παραλαβή μετά την ολοκλήρωση δύο έργων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου ορίζοντας Επιτροπές παραλαβής. Αναλυτικότερα, για την οριστική παραλαβή του έργου “Βελτίωση Υποδομών Κ. ΑλέστιωνΣταυροχωρίου” του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Βαλτινός Κων/νος ΕΔΕ,χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ, τελικής δαπάνης 28.293,24€ με το ΦΠΑ, που έχει ελεγχθεί η τελική επιμέτρηση των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό Κωνσταντίνο Καρέτσο την 27η Δεκεμβρίου 2022 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών Έργων του Τ.Τ.Ε. του Δήμου Καρπενησίου, ορίζεται η παρακάτω επιτροπή ως εξής: Α) Τόλη Ευσταθία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τσελεπή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕΒ) Αντώνιος Λάππας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕΓ) Μαντέκας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ.

Επίσης, για την οριστική παραλαβή του έργου “Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Κ. Προυσού και Τόρνου” του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Αντωνίου Ηλία-Εμπειροτέχνης, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ, τελικής δαπάνης34.780,00€ με το ΦΠΑ, που έχει ελεγχθεί η τελική επιμέτρηση των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό Κωνσταντίνο Καρέτσο την 27η Μαρτίου 2023 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών Έργων του Τ.Τ.Ε. του Δήμου Καρπενησίου, ορίζεται η παρακάτω επιτροπή ως εξής: Α) Τσελεπής Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Τόλη Ευσταθία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕΒ) Αντώνιος Λάππας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕΓ) Κλήμης Αναστασιάδης, Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ, με αναπληρωτή τονΚαράμπελα Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ.