Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για  υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους  2017-2018

 

H Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» προκειμένου να επιλέξει τους υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές ή σπουδαστές να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν οι Φοιτητές/Σπουδαστές  των  οποίων ο  ένας τουλάχιστον γονέας   κατάγεται  από  την  Ευρυτανία και επιπλέον:

α. Δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος.

β. Έχουν  βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16 και  μέσο όρο βαθμολογίας

τουλάχιστον 7.

γ. Δεν έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών

δ. Δεν είναι πρωτοετείς φοιτητές ή σπουδαστές

Τα  συνυποβαλλόμενα  δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο του  Απολυτηρίου  Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των εξαμήνων  και  Γενικό  Μέσο  Όρο.
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή  (π.χ. Πιστοποιητικό  Πολυτεκνίας).
  6. Δύο (2) Συστατικές  Επιστολές   από  καθηγητές  της  Σχολής  στην  οποία  φοιτούν.

Για τη χορήγηση της  υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη οικονομικά, κοινωνικά και βαθμολογικά  κριτήρια.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofiesvelouchi.blogspot.com. Προσοχή! να χρησιμοποιηθεί το έντυπό της αίτησης έτους 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην διεύθυνση ypotrofiesvelouchi@gmail.com και να την υποβάλλουν μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 με επιστολή ή ιδιοχείρως στον κ. Κώστα Αβράμπο, Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ, 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη 21, 10432 Αθήνα, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ».

Ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.