Στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και ειδών λοιπού εξοπλισμού για τα γραφεία του προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, καθώς επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Ειδικότερα, την ανάθεση της προμήθειας αναλαμβάνει η εταιρεία Rethink Α.Ε.Β.Ε. «Εμπορίας ειδών πληροφορικής και ανακατασκευής και εμπορίας αναλωσίμων εκτυπωτών, συνολικού ποσού 3.357,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται δύο φωτοτυπικά μηχανήματα laser, 10 tonnerκαι 2 Drum.

Παράλληλα στην ίδια εταιρεία ανατίθεται η προμήθεια ειδών λοιπού εξοπλισμού για τα γραφεία του Δήμου Αγράφων συνολικού ποσού 3.658,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται ηχεία, ποντίκια, πληκτρολόγια, σαρωτές και λοιπός εξοπλισμός.

Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2022. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης της προς ανάθεση προμήθειας.