Στην πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του προβαίνει ο Δήμος Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής: α) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων τύπου γκρέιντερ (Διαμορφωτής Γαιών).

Τη θέση αυτή λαμβάνει ο Κοτρώνας Κωνσταντίνος του Λάμπρου. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του παραπάνω υπαλλήλου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων οικονομικού έτους 2022 & 2023, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού».