Στην αγορά επιπλέον πινακίδων σήμανσης προχωρά ο Δήμος Αγράφων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και για τη σωστή πληροφόρηση των πολιτών. Η υπηρεσία αυτή θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 1.010,60 € μαζί με το ΦΠΑ 24%.Συγκεκριμένα η αγορά αυτή αφορά πέντε ρυθμιστικές πινακίδες, έξι πληροφοριακές πινακίδες, πέντε τεμάχια πλαστικών επαναφερόμενων κολωνακίων και έντεκα στύλων στήριξης πινακίδων. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν  κατά την ημέρα της διενέργειας  της προμήθειας,εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλουπαραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.