10 νέες προσλήψεις από το Δήμο Αγράφων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

0
3986

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , τριών (3) μηνών,  συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη    αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας, ως εξής:

10 άτομα ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, με διάρκεια σύμβασης 3 μήνες.

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα βάσει της παρ. 2 αρθ. 5 του Ν. 2527/1997, ενώ οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση του υποψήφιου

Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα  της  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ,1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,   είτε   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο,   εφόσον   η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος  Αγράφων, Τ.Κ.36071 Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα  Προσωπικού, υπόψιν κου Λάμπρου Απόστολου (τηλ. επικοινωνίας:(2237351126,2237351300).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Τετάρτη Τριάντα (30) του μηνός Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή οχτώ (08)  του μηνός Ιουνίου 2018.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με απόφαση Δήμαρχου  Αγράφων .  Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους καταθέτοντες  αίτηση υποψηφίους  για την ίδια ειδικότητα (Η αίτηση να είναι στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω).

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται  λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.