Την αποδοχή χρηματοδότησης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στον εν λόγω Δήμο λόγω του covid-19. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει συνολικά ποσόύψους75.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που έχουν προκύψει στους Ο.Τ.Α. από την πανδημία που έπληξε τη χώρας μας και συνεχίζει να βρίσκεται υπό την απειλή της. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και επιμερίζεται ως εξής: α) 50.000.000 ευρώ από το λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ» και β) για το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Αναφορικά με το Δήμο Αγράφων, ο οποίος επιχορηγείται συνολικά με το ποσό των 105.497 ευρώ και συγκεκριμένα με το ποσό των 70.343,99 ευρώ από το λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ» και με το ποσό των 35.153,71 ευρώ από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί  Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».