Ολοκληρώθηκε η 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των40.501.343,64€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, λοιποί φόροι και τέλη, το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 40.507.586,78€. Στην αύξηση αυτών συνέβαλε η έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη δαπανών λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 6.243,14€.