15.500 ευρώ για την επέκταση δικτύου άρδευσης στη Γρανίτσα

0
1707

Με την από 9-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων έλαβαν έγκριση οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» και προχωρά στον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου προϋπολογισμού 15.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των εξόδων του Δήμου Αγράφων του οικονομικού έτους 2019. Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Γρανίτσας σε μήκος 2000 μέτρων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή αντίστοιχου προϋπολογισμού για εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ www.agrafa.gr και συγκεκριμένα στη σελίδα ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στη διεύθυνση https://agrafa.gr/el/news/calls. Η Επιτροπή είναι αυτή που θα καθορίσει την ακριβή ημερομηνία υποβολής των προσφορών, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία αυτών, με νέα ανακοίνωσή της.