19.000 ευρώ για τη βελτίωση υποδομών σε Καλεσμένο και Παπαρούσι

0
4125

Έγκριση έλαβε το 1ο πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου”, προϋπολογισμού μελέτης 19.000,00 € (με 24 % ΦΠΑ) σύμφωνα με την 27-8-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, ύστερα από τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής και τη διενέργεια του Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου», προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της διακήρυξης, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και αφού έλαβε υπ’ όψιν τα ανωτέρω διαπίστωσε ότι από τις προσφορές των υποψηφίων δεν είναι μερικές εξ αυτών αποδεκτές. Η Επιτροπή δεν έκανε αποδεκτή την προσφορά του Ευάγγελου Μάκκα διότι στο ΤΕΥΔ Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Β)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: στο πεδίο (6) δεν δηλώνει την μη υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου και ανακηρύσσει τον κ. Μήτσιου Νικόλαο προσωρινό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 53% διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην τεχνική Υπηρεσία, για τις περαιτέρω ενέργειες, ενώ κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση.