24.800 ευρώ για την προστασία δεδομένων στο Δήμο Αγράφων

0
4006

Σύμφωνα με την από 16-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκε η δαπάνη για τη δέσμευση και τη διάθεση πίστωσης ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (24.800) ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη συμμόρφωση του Δήμου Αγράφων, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων, με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).