25 αυτόματους απινιδωτές προμηθεύεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

0
2560

Συνολικός προϋπολογισμός 40.000 ευρώ

Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανακοινώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) αυτόματων απινιδιτών. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την προμήθεια 25 αυτόματων φορητών απινιδωτών με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας στους κατοίκους της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., από την αρμόδια επιτροπή που ορίσθηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε..
Κριτήρια και προθεσμίες
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφορά, μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό, ή υποβάλλεται στη Δ/νση Οικονομικού – Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Τμήμα Προμηθειών κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφοράς, δηλαδή την 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία της παραπάνω Διεύθυνσης.