25.000 ευρώ για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου

0
5382

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Τα είδη του εξοπλισμού είναι ουρολογική διαθερμία & Ρεζετοσκόπιο, σύστημα Λιθοτριψίας Τεχνολογίας LASER, πύργος ενδοσκοπήσεων πεπτικού, πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων, χειρουργικά εργαλεία πολλαπλών χρήσεων ανοιχτής χειρουργικής και χειρουργικά εργαλεία πολλαπλών χρήσεων λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα είναι το Γ.Ν. Καρπενησίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Έως 9-9-2019 οι προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 31-7-2019  ημέρα Τετάρτη μέχρι και 9-9-2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 12-9-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο site του Νοσοκομείου http://karpenisihospital.gr.