Στην αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων προέβη η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου, για
την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών
και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου»
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Αναλυτικότερα, το ποσό ανέρχεται στα 2.928.880,00 €, για την εκτέλεση του ως
άνω έργου, για το Υποέργο 1ως εξής:
Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων,ποσό1.464.440,00 €
Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό 1.464.440,00€.
Το επιτόκιο χορήγησης θα είναι σταθερό (ενδεικτικό) 1,91%,για το 50% από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα
καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ. Σταθερό επιτόκιο
3,10%, για το 50% από το Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο
συνομολόγησης, καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος
χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.
Η ενδεικτική συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση ανέρχεται στα
117.783,13 €. Ποσό 6.138,00 €, από ίδιους πόρους του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και
προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, της απόφασης
ένταξης, όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1
του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως
προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας. Για κάθε
ποσό του δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου-
προμήθειας-μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός
καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της
εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας –
μελέτης.