‘Έξυπνος’ Δήμος τα Άγραφα

0
4030
Δειλινό στην πόλη των Τρικάλων την Δευτέρα 23 Μαΐου 2106. (EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)

Το μεγαλόπνοο σχέδιο εκσυγχρονισμού των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Αρχής

Ψηφίστηκε η μελέτη σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ο Δήμος Αγράφων εκσυγχρονίζεται

Τέλος αποφάσισε να δώσει ο Δήμος Αγράφων στα προβλήματα φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων και των δρόμων του όπου οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αλλά και να γλιτώσει από τους τσουχτερούς λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Σε μια προσπάθειά της η δημοτική αρχή να εξοικονομήσει χρήματα μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα, εκμεταλλευόμενη χρηματοδοτικά προγράμματα που θα εκσυγχρονίσουν παράλληλα τις υποδομές του Δήμου, έχει αναθέσει σε μεγάλη εταιρεία τη μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγράφων.

Η μελέτη είναι έτοιμη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης με έδρα στην Αθήνα, στο οποίο είχε γίνει απευθείας ανάθεση και μένει να γίνει η εισήγησή της και να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εκτός των άλλων στην εισήγηση θα αναφέρεται ότι ο Δήμος Αγράφων θα διατηρεί δικαιώματα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω της διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και θα αποπληρωθεί από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου (εκχώρηση μέρους των τελών που αφορούν την εξοικονόμηση, σύμφωνα µε το άρθρο 43 N. 4257/2014), στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που έχουν καταρτιστεί.

Η Μελέτη με τίτλο “Master Plan: Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου”, απαρτίζεται από τα εξής: α. Συνοπτική έκθεση τεκμηρίωσης Βιωσιμότητας, β. Master Plan (Τεχνική & Οικονομική Ανάλυση – Τεχνικές Προδιαγραφές), γ. Αναλυτικό χρηματοδοτικό Μοντέλο προσδιορισμού βιωσιμότητας, συνετάχθη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκηση.

Στόχος της δράσης

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη νέα Προγραμματική Περίοδο, και ειδικότερα στους τομείς: Ενέργεια – Ύδρευση Αποχέτευση και Διαχείριση Απορριμμάτων. Η εξοικονόμηση δαπανών των αναφερόμενων τομέων, που αποτελούν τους πυλώνες χρηματοδότησης (ανταποδοτικά τέλη) των Δήμων πρέπει, αφενός να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της κάλυψης της λειτουργίας των υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, να οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμισή τους.

 

Συνοπτικά το σχέδιο

O Δήμος, μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεπώς ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο δημόσιος ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs.

Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση του ΔΣ του Φορέα, ειδικός λογαριασμός -escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα. Ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, σε αυτόν τον escrow account, μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, όπως αυτό θα καθορίζεται από κανονιστική απόφαση.

Ως βάση αναφοράς ορίζεται το έτος 2016, η προβλεπόμενη διάρκεια θα είναι 12 ετών και η τελική εξοικονόμηση για το διάστημα αυτό θα προκύψει από την προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων .

Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα βασίζεται στην προσφορά του Αναδόχου (% επί της συνολικής αναμενόμενης εξοικονόμησης). Παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.

Τα προβλήματα του σημερινού συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Ο Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Η παλαιότητα των δικτύων σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού – Ελέγχου ενέργειας, έχει οδηγήσει σε οικονομική αδυναμία τους Φορείς να τα συντηρήσουν αλλά και σε επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσιών φωτισμού. Οι υφιστάμενες υποδομές στο Δήμο Αγράφων, περιλαμβάνουν 6.791 φωτιστικά και αφορούν το βασικό οδικό δίκτυο, τις πλατείες, τους δρόμους και τις εισόδους του Δήμου.

Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ως εξής:

 • Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου (έναρξη – λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση).
 • Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, μεγάλος χρόνος αντικατάσταση λαμπτήρων (υψηλό downtime) και αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. To 15 -20% του δικτύου φωτισμού βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας.
 • Κακή ποιότητα φωτισμού δικτύου, διότι δεν καθορίζονται στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους, πυκνότητας, απαιτήσεων σημείου (πχ, δρόμος, πλατεία), κ.λπ.
 • Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (φωτιστικά σώματα εκτός λειτουργίας) ή/και κακή ποιότητα φωτισμού.
 • Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς, και των εγκληματικών ενεργειών στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση φωτός και αυξημένα επίπεδα φωτορρύπανσης.
 • Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο % εκτός λειτουργίας, λόγω της κακής ποιότητας του δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες).
 • Μηδενική αξιοποίηση της υποδομής του Δημοτικού Δικτύου Οδοφωτισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών “έξυπνης πόλης” στους Δημότες με δεδομένο ότι οι σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες δίνουν ευκαιρίες αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών με την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών κάτω από μια ενιαία διαχείρισή τους.

Η αναβάθμιση του Συστήματος

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

 1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.
 2. Τη λειτουργία “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
 3. Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
 4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών SmartCities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).

Η όλη διαδικασία σε διοικητικό και διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στις κοινοτικές διαδικασίες και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι διεθνής και ανοικτή και εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες του σε θέματα νομιμότητας. Επιπροσθέτως η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (ενέργεια – ύδρευση – αποχέτευση, κλπ.) συνδέεται με ανταποδοτικά τέλη.

Η εξοικονόμηση ενέργειας

Στο Μοντέλο προσδιορίζεται η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αυτή προκύπτει από τη διαφορά της κατανάλωσης των εγκατεστημένων λαμπτήρων συμβατικού τύπου και των λαμπτήρων LED. Οι προσδιοριζόμενες αξίες προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε Kw X τιμής Kw (0,14963 ευρώ) και γίνεται αναγωγή σε δωδεκαετία, όπως προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με ιδιώτη Ανάδοχο. Και τα δύο μεγέθη είναι βάση προδιαγραφών των λαμπτήρων και ειδικότερα στο LED είναι με βάση την αντιστοίχιση που θεωρούμε «ιδανική», δηλαδή υπό τις πλέον άριστες συνθήκες.

Η Εφαρμογή στο Δήμο Αγράφων

ΕΔΩ ΒΑΛΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΣΕΛ.5 PDF ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ ‘Σύνοψη Μελέτης Εφαρμογής στον Δήμο Αγράφων’

Συνεπώς ο Προϋπολογισμός Προσφοράς είναι το μέγεθος της προτεινόμενης εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο έτος : 220.987,30€ και έως και το 12ο (3.320.512,20 €). Με δεδομένα τα έτη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, εκτιμήθηκε μια Μέση Ετήσια Αύξηση της Kw της τάξης του 4% μεσοσταθμικά (έως σήμερα κυμαίνεται από 4% έως και 5% – ΕΛΣΤΑΤ για την ενέργεια).

Αυτός είναι ο Προϋπολογισμός Προσφοράς και όχι η δαπάνη του Δήμου, δηλαδή σε αυτό το ποσό θα υπάρξει προσφορά από τον Ανάδοχο σε έκπτωση και για το λόγο αυτό καταρτίσθηκε το Χρηματοδοτικό Μοντέλο. Με την ανάλυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας του έργου (Χρηματοδοτικό Μοντέλο), οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις προσφορές των υποψηφίων, και να έχουν σαφή και τεκμηριωμένη άποψη αν αυτές είναι προς το συμφέρον ή όχι του Δήμου. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό, αν κρίνει ότι οι υπάρχουσες προσφορές δεν είναι ανταγωνιστικές ή δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου.

 

‘Πάνω από 1,5 εκ. ευρώ το ετήσιο όφελος του Δήμου’

Το Όφελος του Δήμου

Το ετήσιο κόστος συντήρησης του σημερινού συστήματος είναι 96.250,00€. Η μέση ετήσια αύξηση υπολογίζεται 1,5% και συνολικά στο σύνολο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (12 έτη) θα ανέλθει σε 1.255.216,60€.

Επιπροσθέτως : 1. Ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης: 0,00500 € /KWh,

 1. Το Ειδικός τέλος (5‰): 0,00059 € /KWh και
 2. Ο ΦΠΑ (13%): 0,01945 € /KWh, ανέρχονται αθροιστικά σε : 0,02504 € /KWh

και αφορούν επιβαλλόμενους φόρους και τέλη. Το ετήσιο ενεργειακό όφελος του Δήμου με βάση προεκτίμηση της υπηρεσίας ανέρχεται σε: 1.476.891,67 και στο σύνολο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (12 έτη) σε 19.260.456,59KWh (μέση ετήσια αύξηση 1,5%) και 482.281,83€.

Το άθροισμα του συνολικού οφέλους του Δήμου από την συντήρηση του συστήματος και από τους φόρους – τέλη που δεν θα χρεωθούν εξαιτίας της εξοικονόμησης, ανέρχεται σε: 1.737.498,43€, εκτός της όποιας έκπτωσης δοθεί στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού.