Στην ανακήρυξη ανάδοχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για την υπηρεσία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 34.995,90 ευρώ, ύστερα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 11 Μαΐου 2021. Η Επιτροπή που αποτελούνταν από τους Κεφαλά Δημήτριο υπάλληλο ΤΥ του Δήμου Καρπενησίου Γεωπόνο Π.Ε. ως πρόεδρο, Τσελεπή Δημήτριο υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε ως τακτικό μέλος και Φούκα Γεώργιο υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου Δ.Ε, Τεχνικών (υδραυλικός) ως τακτικό μέλος έκρινε ως προσωρινό ανάδοχο την ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ με ποσό 17.038,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αποφασίστηκε επίσης η επανάληψη διεξαγωγής του διαγωνισμού για ορισμένα υδραυλικά υλικά, επειδή οι προσφερόμενες τιμές υπερβαίνουν τις τιμές του προϋπολογισμού.