Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018 του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι, ανακοινώνει ο Δήμος Καρπενησίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής θέσεις, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης: 

2 άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής Σύμβαση ‘εως 31/7/2018
1 άτομο ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με ειδικότητα Κολύμβησης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής Σύμβαση έως 31/7/2018
1 άτομο ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με ειδικότητα ειδική Φυσική Αγωγή της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής Σύμβαση έως 31/7/2018

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά που μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα και στο Δημαρχείο του Δήμου Καρπενησίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 23/11/2017 έως και 4/12/2017 στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Ύδρας 6, Τ.Κ.36100 Καρπενήσι, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (http://www.karpenisi.gr)