Ξεκινά σύντομα ο διαγωνισμός

Στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και στον καθορισμό των διακήρυξης  του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου», προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων. Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων  για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Λεπιανών της Δ.Ε. Απεραντίων. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κύριο κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναιη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).