Σύμφωνα με την από 30-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αγράφων έγινε αποδεκτή η πίστωση των 54.405 ευρώ από τη Δ’ κατανομή των ΚΑΠ
και τη συμπληρωματική αυτής για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων
Δήμου Αγράφων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπουργού για την Δ’ κατανομή ποσού
28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους
τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Παράλληλα αποφασίστηκε από τον Υπουργό και η Συμπληρωματική Κατανομή
ποσού 14.000.000,00 ευρώ στους Δήμους για τους ίδιους λόγους. Για το Δήμο
Αγράφων από τη Δ’Κατανομή αντιστοιχεί το ποσό των 36.270,00 ευρώ, ενώ από τη
Συμπληρωματική Κατανομή στον εν λόγω Δήμο αντιστοιχεί το ποσό των 18.135
ευρώ. Συμπερασματικά, στο Δήμο Αγράφων θα δοθεί το συνολικό ποσό των 54.405
ευρώ. Από το ποσό της Δ’ Κατανομής το 47% ήτοι 17.046,90 ευρώ θα δοθούν στην
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ από
τη Συμπληρωματική με το ίδιο ποσοστό, το ποσό των 8.523,45 ευρώ. Από την άλλη
το 53% ήτοι 19.223,10 ευρώ θα δοθούν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δ’ Κατανομή, ενώ από τη
Συμπληρωματική με το ίδιο ποσοστό το ποσό των 9.611,55 ευρώ.