76.000 ευρώ για τη συνέχεια ασφαλτόστρωσης στην περιοχή Μύλων.

0
10941

Μέχρι 22 Οκτωβρίου η υποβολή των προσφορών

Συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση στην περιοχή των Μύλων στο Δήμο Καρπενησίου. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΩΝ» με προϋπολογισμό 76.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Δευτέρα 22/10/2018, ενώ ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).