8.000 ευρώ για τα αντλιοστάσια στην Τ.Κ. Λεπιανών

2483

Με την από 15-3-2019 απόφαση Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκε το έργο με θέμα «Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίου Τ.Κ. Λεπιανών» με απευθείας ανάθεση στην εταιρία «ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει στο Αγρίνιο έναντι αμοιβής 6.344,00€ συν ΦΠΑ (24%) 1.522,56€ και με συνολική δαπάνη 7.866,56€. Συγκεκριμένα, η ανάγκη για αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών, οι οποίες πρόκειται για αντικατάσταση ολόκληρου του αντλητικού συγκροτήματος, λόγω καταστροφής του από κεραυνικό πλήγμα, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Ο Δήμος Αγράφων δεν έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης της βλάβης με τα ίδια μέσα και για τον λόγο αυτό η αποκατάσταση αυτή κρίθηκε κατεπείγουσα, διότι πρόκειται για έκτακτη μη προβλέψιμη βλάβη, η οποία έχει οδηγήσει σε διακοπή της παροχής ύδρευσης του οικισμού, προκαλώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία των κατοίκων και την επιβίωση των ίδιων και των οικόσιτων ζώων. Πιθανώς να θιγούν και τα δημοτικά συμφέροντα, διότι σε περίπτωση αδράνειας θα εγείρονται αστικές και άλλες αξιώσεις κατά του Δήμου για ζημίες στην ανθρώπινη υγεία, στο ζωικό κεφάλαιο των οικόσιτων ζώων κ.α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί ενός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας.