Έγκριση έλαβε η δαπάνη για τη Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Αγράφων ύψους 7.939,55 € από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη. Η πληρωμή της ισόποσης δαπάνης θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2020. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των54.043,83€ και κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2020 θα δαπανηθεί το ποσό των 7.939,55 ευρώ. Στο έτος 2021 θα δαπανηθεί το ποσό των 46.104,28€. Στον ΚΑ έχουν συνολικά προβλεφθεί 40.000,00 € και έχουν γίνει αναλήψεις υποχρέωσης, εκτός της παρούσας, συνολικού ποσού 32.060,45 € εντός του έτους 2020. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατά απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού. Ο Δήμος Αγράφων φροντίζει ώστε η συγκοινωνία να μη σταματήσει να εξυπηρετεί τους πολίτες από και προς το Δήμο Αγράφων, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα μέσα.