Στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Έλεγχος και χλωρίωση των δεξαμενών του Δήμου Αγράφων» προχωρά ο εν λόγω Δήμος μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών της προσφοράς. Το έργο αναλαμβάνει η  εταιρεία Clean water ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΙΚΕ, έναντι του ποσού των 7.995,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με υπεύθυνο προσφοράς τον κ. Μάριο Πιτσαρή. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) μηνών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.