86.000 ευρώ για την αναβάθμιση των Δημοτικών κτιρίων στο Καρπενήσι

0
3658

Ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά στην αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων του και προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆Ε ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» µε προϋπολογισµό 86.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. µε υπάρχουσα πίστωση για το 2018: 80.000,00 ευρώ , θα γίνει με ανοικτή διαδικασία µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), όπως διακηρύσσει ο ∆ήμος Καρπενησίου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου www.karpenissi.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 20/08/2018, ηµέρα ∆ευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 µ.µ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24/08/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πµ, από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.380,00€ και ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και απευθύνεται προς τον ∆ήµο Καρπενησίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ .