Υποβολή υποτροφιών έως τις 31 Μαρτίου 2024: Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ”

570
psac scholarship 960x488

H Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» προκειμένου να επιλέξει του υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μέσω ανακοίνωσης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για  υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους  2023-2024», καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές  να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι στις 31 Μαρτίου 2024. Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν οι Φοιτητές  των  οποίων ο  ένας  τουλάχιστον γονέας   κατάγεται  από  την  Ευρυτανία και επιπλέον:

     α. Δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

     β. Έχουν  βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16 και  μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5.

     γ. Δεν έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών.

     δ. Δεν είναι πρωτοετείς φοιτητές.

     ε. Δεν είναι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή έχουν απόκτηση ήδη ένα  πτυχίο.

Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο  του  Απολυτηρίου  Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό  σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των εξαμήνων  και  Γενικό  Μέσο  Όρο.
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης οικογενειακού και ατομικού εισοδήματος αν υπάρχει.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική  κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή  (π.χ. Πιστοποιητικό  Πολυτεκνίας).
  6. Μία (1)   Συστατική  Επιστολή   από  καθηγητή  της  Σχολής  στην  οποία  φοιτούν. 

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στην  ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofiesvelouchi.blogspot.com. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή pdf μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 στην διεύθυνση ypotrofiesvelouchi@gmail.com. Ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Για την ιστορία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η Ένωση έδωσε σε 12 φοιτητές το ποσό των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο.