Εξοπλισμό προμηθεύεται το Μουσείο Βουνού

0
3893

Μέχρι σήμερα οι οικονομικές προσφορές


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε ο Δήμος Καρπενησίου για την «Προµήθεια εξοπλισµού για το Μουσείο Βουνού » µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής στο σύνολο της κάθε οµάδας.
Με βάση τη µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τµήµα τεχνικών έργων) ο ∆ήµος Καρπενησίου κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, προτίθεται να προβεί στην προµήθεια εξοπλισµού (επίπλωσης- προθηκών παρουσίασης εκθεµάτων και ηλεκτρολογικού υλικού) καθώς και εργασίες αποπεράτωσης για το Μουσείο Βουνού τα οποία χωρίζονται σε τρείς οµάδες: 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.
Η κατάθεση της προσφοράς για µια οµάδα ή και για τις τρείς, θα γίνεται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου έως και τις 11 Απριλίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ. τις εργάσιµες µέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την αρ.πρωτ.:4746 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προµήθεια εξοπλισµού για το Μουσείο Βουνού ».