Κατάλογο Εργοληπτών & Μελετητών Δημοσίων Έργων καταρτεί ο Δήμος Αγράφων 

4630

Έως 9 Μαΐου οι αιτήσεις

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 εξέδωσε ο Δήμος Αγράφων.

Συγκεκριμένα, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 9/5/2018 (καταληκτική ημερομηνία) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αγράφων, στη Δ/νση Κερασοχώρι, ΤΚ. 36071. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax στο 2237351313 εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή στην ιστοσελίδα www.agrafa.gr.