Ολοκληρώθηκε η 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 22.845.886,18€. Σε αυτό περιλαμβάνονται η μισθοδοσία Γενικού Γραμματέα, η αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης, τα φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης, ο φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες, η συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Μη προβλέψιμες βλάβες), η προμήθεια ξυλείας για επισκευή παγκακίων, η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Απεραντίων, η αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Κέδρα-Κουτσουράκι ΔΕ Ασπροποτάμου και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση φαινομένου καθίζησης στο οδικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Προβλήτα ΔΕ Φραγκίστας. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 22.860.983,92. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν η ασφαλτόστρωση Δημοτικού Οδικού δικτύου Άγραφα- Σάϊκα-Όρια Νομού Καρδίτσας με τον νέο Κ.Α και την ενίσχυση. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 15.097,74€.