Άμεση αποκατάσταση κατάπτωσης του οδοστρώματος στο Κρίκελλο

0
2766

Εκτός, ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, συζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, το θέμα “Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δημοτικής οδού ΤΚ Κρικέλλου” στο Δήμο Καρπενησίου.

Ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω: «Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δημοτικής οδού ΤΚ Κρικέλλου» καθώς λόγω αστοχίας του κιβωτοειδούς οχετού που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα δημιουργήθηκε «κρατήρας» σε μήκος δρόμου περίπου 5.00μ. Εξαιτίας αυτού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και εγκυμονείται επιπλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία καθώς εντός αυτού διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης. Για την εξασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποσόβηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία κρίνεται ως επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του τμήματος αυτού του δημοτικού δρόμου, με απομάκρυνση του μπάζων που προήλθαν από την κατάπτωση του οδοστρώματος εντός του οχετού, ανακατασκευή του κιβωτοειδούς, επανεπίχωση άνωθεν αυτού καθώς η οροφή του βρίσκεται περίπου 3,00μ κάτω από το οδόστρωμα και τσιμεντόστρωση. Αν δεν κατασκευασθούν άμεσα οι προαναφερόμενες εργασίες τίθεται θέμα δημόσιας υγείας και κίνδυνος ατυχημάτων, περαιτέρω καταστροφής του οδοστρώματος».

Η μελέτη για το παραπάνω έργο που εκπονήθηκε από την Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στις 1-9-2017 ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

– οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα

-κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών διότι αποκόπηκε τμήμα του δημοτικού δρόμου μετά από κατολίσθηση που προκλήθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών αλλά και για τη δημόσια υγεία λόγω των λυμάτων που ρέουν εντός αυτού.

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, άμεσα ο εκτελών χρέη Δημάρχου προέβη στην έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεση στον κ. Βλάχο Περικλή ΕΔΕ την κατασκευή του παραπάνω έργου. Παράλληλα θα γίνει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και του τεχνικού προγράμματος μεταφέροντας ποσό 5.000 ευρώ.

Η Οικονομική επιτροπή ενέκρινε την παραπάνω απόφαση, όρισε χρονική διάρκεια της σύμβασης το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο την εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών εκτέλεσης του έργου .