Ολοκληρώθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022 Δήμου Αγράφων. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δε θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού. Με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνει τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Αναλυτικότερα, στην έκθεση αναφέρονται τα έσοδα συνολικού ποσού 22.302.365,19 ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται τα τακτικά έσοδα 3.245.667,48 ευρώ, τα έκτακτα έσοδα 11.361.667,35 ευρώ, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 468.000,00 ευρώ, οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 550.670,79 ευρώ και οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.321.140,00 ευρώ.

Τα έξοδα συνολικού ποσού 22.302.365,19 ευρώ περιλαμβάνουν αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.788.518,05 ευρώ, επενδύσεις 14.662.104,9 ευρώ, πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2.145.957,49 ευρώ και το αποθεματικό ποσού 57.954,2 ευρώ. Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ ́ τριμήνου έτους 2022 δεν προκύπτει ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2022, κάτι το οποίο θα επανεξεταστεί στο τέλος του επόμενου τριμήνου του έτους.