Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023

Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από την ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου για το επόμενο έτος.

Αναλυτικότερα, ο Δήμος έλαβε υπόψη α) τον πολυετή στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων, β) την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, αλλά και τις ενδεχόμενες αποχωρήσεις προσωπικού που θα λάβουν χώρα μέσω της δυνατότητας που δίνεται δια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και γ) τις αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου Καρπενησίου, ως έδρα Δήμου Πρωτεύουσας Νομού.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η κάλυψη επτά (7) θέσεων με τις εξής ειδικότητες: Μία (1)  θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, μια(1) θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, μια(1) θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, μια(1) θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μια (1) θέσηΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών -Οικονομικό Τμήμα, μια (1) θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου και μια (1) θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας.

Η κάλυψη των ανωτέρω ποσών της μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων θα προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων της Χώρας και θα συνεχιστεί η κάλυψή τους από τους ΚΑΠ των επόμενων ετών, με αντίστοιχες εγγραφές στον Προϋπολογισμό έτους 2023 και εφεξής. Επισημαίνεται πως, οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου ανέρχονται σε 66 συνολικά. Ο αναγκαίος χρόνος πρόσληψης του ως άνω προσωπικού κρίνεται απαραίτητος να γίνει εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2023.