Ένα σύμβουλο για τεχνικά θέματα ζητά ο Δήμος Αγράφων

0
4520

Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου γνωστοποιεί ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να επιτύχει την δημιουργία μιας ειδικής ομάδας που θα συμβουλεύει κατάλληλα το Δήμαρχο Αγράφων. Τα ειδικότερα αντικείμενα και τα αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται είναι να αναλαμβάνει καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Αγράφων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση αυτή, θα πρέπει να κατέχουν τα κάτωθι προσόντα της ημεδαπής, ή τους αντίστοιχους ισοδύναμους αναγνωρισμένους τίτλους της αλλοδαπής που αφορούν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Πτυχίο Πολιτικών Δομικών Έργων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών, καθώς επίσης και Διδακτορικό Δίπλωμα (ή και Υποψήφιος Διδάκτορας) με γνωστικό αντικείμενο άμεσα συσχετιζόμενο με τις γεωλογικές αστοχίες – κατολισθήσεις.Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Ποινικό Μητρώο.
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος Σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.). Εάν το Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία με τους ημεδαπούς τίτλους.
  6. Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επίσημα επικυρωμένο.
  7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (οι άνδρες).
  8. Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού και Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε Ιδιωτών.
  9. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 για την εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του ν.3584/2007.
  10. Υπεύθυνη δήλωση

Μέχρι 15 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης αυτής στον τοπικό Τύπο και μέχρι την Τρίτη 15.10.2019, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ακόλουθη διεύθυνση: Κερασοχώρι Ευρυτανίας, Τ.Κ. 36071, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: 22373-51124 και 22373-51128). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερομένων.